هانیه م ولی، حانیه صدام میکنه (@74813haniyeh )

هانیه م ولی، حانیه صدام میکنهBio ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎#409کیلومتر
مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست...Location اینجا بدون تو...
Tweets 5,7K
Followers 2,3K
Following 2,3K
Account created 04-02-2018 19:56:10
ID 960240583766892544