کورد.کوردی.کوردستان🦅 (@Hozak75 )

کورد.کوردی.کوردستان🦅

Bio ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بی اعصاب،ناراحت،گدای شهر کوران.تعصبی به وطن و خاکم کوردستان
زیبا رویان بی وفایند
t.me/Harfmanrobot?s…

Location بیکس ترین بیکس ها
Tweets 124,8K
Followers 20,6K
Following 21,0K
Account created 04-01-2018 01:13:22
ID 948724000422801408