اشکان (@IashkanII )

اشکان

Tweets 4,7K
Followers 776
Following 786
Account created 03-11-2011 14:49:22
ID 404160946

iPhone : یك بوسه از رخت ده و یك بوسه از لبت

تا هر دو را چشیده بگویم كدام به

iPhone : Sa Mira چک و چونه ها رو پای قرارداد می‌زنیم نگران نباش
من نگرانم گربه‌ت شبا دیر بخوابه منم بد خواب کنه همین