وزارت دفاع ملی (MoD) (@MoDAfghanistan )

وزارت دفاع ملی (MoD)Bio Ministry of Defense Afghanistan is responsible for the security of the country and safety of its people.
Location kabul
Tweets 11,7K
Followers 52,5K
Following 1,6K
Account created 25-05-2013 05:58:35
ID 1456097496


Twitter Web Client : کابل-افغانستان دگر جنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی با اهدای لوح تقدیر از کارکردهای نیک و موثر داکتر احمد شاه زمان زی رییس اسبق مالی و بودجه وزارت دفاع ملی اظهار امتنان و قدردانی نمود.
mod.gov.af/fa/news/400195